آیین نامه آموزشی - دانشجویی

 

                                        

            

        

 

                                                      شرایط ورود و نام نویسی

 

شرایط ورود

ماده 1 : شرایط ورود در دوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی ارشد پیوسته ، و دوره های دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است :

1: مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

2 : داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید اموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزش های حوزوی ( مطابق شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گوتهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم ، تحقیقات یا فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .

3: پذیرفته شدن در آزمون ورودی

4: سپرده تعهد خدمت بر اساس ظوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه  

 نام نویسی

ماده 2: پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی  پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند .

عدم مراجعه دانشجو به این مفهوم است که در صورت تاخیر و یا عذر موجه ،حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد . ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

منع تحصیل همزمان

ماده 4: دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت .در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعداد های درخشان ) از شمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

                                                                                                        <<بالای صفحه>>

 

 

                                                                نظام آموزشی

 

تعریف واحد درسی

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت ،عملی (یا آزمایشگاهی) 32 ساعت ، کارگاهی ( یا عملیاتی میدانی) 48 ساعت، کار آموزی و کارورزی (یا کار در عرصه ) 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی ) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه ، متناسب با آن واحد ، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت اموزش محسوب نمی شود.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 7: تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند .

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس ، و جابه جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

ماده 8: دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به د انشجویان ارائه دهند. مشروط بر آن که تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین  

ماده 9: دانشگاهها می توانند، در صورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی ، در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت ، و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته در طول دوره بیفزایند.

                                                                                                             <<بالای صفحه>>

 

 

                                                 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

تعداد واحدها

 ماده 10: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

دوره های کاردانی: بین 68 تا72 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 130 تا135 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی: 130 تا140 واحد

دئره های کارشناسی ناپیوسته : 67 تا70 واحد

دوره های کارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا182 واحد

ماده 11: هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره1: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 4: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه ، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .

تبصره 5: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

دروس پیش نیاز

ماده 12: آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همان رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا( پیش نیاز دانشگاهی ) علاوه بر درس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس ، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2: سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان ، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.

تبصره3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها ، از هر حیث ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شودو در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد .  

تبصره 4: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده 13: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

                                                                                                           <<بالای صفحه>>

 

 

                                                                    حضور و غیاب

 

حضور در جلسات درس

 ماده 14: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .

تبصره1: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 3/16 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

تبصره2: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده 15: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس ، موجب حذف آن درس می گردد.(1)

(( دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از پایان امتحانات آن نیمسال ، علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم کند، تا در صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت ، نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد.بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر، دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس، نمره صفر محسوب می شود.)

ماده16: تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان ، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.     

                                                                                                        <<بالای صفحه>> 

 

 

                                                              حذف و اضافه

 

 ماده 17: دانشجو می توانددر هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال تحصیلی ، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف ، یا دو درس انتخابی خود را با دو دروس دیگر جابه جا نماید ، مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18: در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آن که ، اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی ، از 12 واحد کمتر نشود.(1)

1- در صورت موافقت با حذف اضطراری هر درس شهریه متغیر آن درس مسترد نمی گردد( بخشنامه 2454/1/24 معاونت آموزشی وزارت)

   ماده19: حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت، نیمسال مربوط جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.(1)

(1- در صورتی که دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ، بایستی تقاضای خود را با مدارک مستند حداکثر تا یک هفته مانده به زمان حذف اضطراری (حداکثر تا شش هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی ) به دانشکده مربوطه ارائه دهد تا به شورای آموزشی دانشگاه منعکس و در صورت موافقت ، نسبت به حذف آن اقدام گردد.بدیهی است در صورت حذف کلیه دروس شهریه ثابت و متغیر قابل برگشت نمی باشد.)

                                                                                                           <<بالای صفحه>>

 

 

                                               ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو 

 

ماده 20: ارزیابی پیشرفت دانشجو درهر درس ، بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی  و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

ماده21: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود .

ماده 22: حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است .با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای ان درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند.

درس ناتمام

ماده23: در موارد استثنایی ، نمره تمرین دبیری ، کار آموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توام با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

اعلام نمرات

ماده24: استاد موظف است گزارش نمرة نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

ماده25: اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحانات هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

میانگین نمرات

ماده 26: در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دورۀ تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامۀ وی ثبت می شود.

تبصره1: برای محاسبۀ میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمرۀ آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی ) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2: دورۀ تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دورۀ تابستانی می گذراند ، تنها در محاسبۀ میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیمسالی که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب می کند، و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.(1)

1- در صورتی که دانشجو حداقل واحد را انتخاب نموده وبنا به دلایل موجه (بیماری یا هر علت دیگر) مبادرت به حذف درس یا دروس نماید به طوری که تعداد واحد باقیمانده زیر حد نصاب رسیده و با این تعداد واحد میانگین کمتر از 12 کسب نماید، این نیمسال از لحاظ مشروطی یک نیمسال مستقل محسوب می شود. ولی چنانچه انتخاب واحد اولیۀ دانشجو خارج از ارادۀ وی کمتر از حد نصاب واحد باشد ( کسر واحد به علت عدم ارائه درس یا علل دیگر نمرات این نیمسال همانند ترم تابستانی در میانگین کل وی منظور و در هر صورت نیمسال مورد بحث در حداکثر مدت مجاز تحصیل محاسبه خواهد شد.

نام نویسی مشروط

ماده 27: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پروندۀ دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28: دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بسش از 14 درس در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده29: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته د ردو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد، از ادامۀ تحصیل محروم می شود.

ماده30: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامۀ تحصیل در دورۀ کارشناسی محروم می شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشتۀ مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

تبصره : در صورتی که رشتۀ تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامۀ مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشتۀ تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشتۀ جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود بر عهدۀ گروه اموزشی دانشگاه پذیرنده است.

 

  با توجه به درخواست تعدادی از دانشگاهها مبنی براصلاح ماده30     آیین نامه آموزشی مصوب جلسه 399 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 14/2/76 و تبصره آن ، متن اصلاحی مربوط که به  تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد:

ماده30(اصلاحی): دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامۀ تحصیل در دورۀ کارشناسی محروم یا منصرف می شود، در صورتی که حداقل 70 واحد درسی را با نمرۀ قبولی گذرانده باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند.

تبصره (اصلاحی) : صدور مدرک کاردانی بر حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دورۀ کاردانی مصوب در آن رشته، با مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی صورت می گیرد.

 

ماده31: دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامۀ تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشتۀ مورد علاقۀ خود ادامه تحصیل دهد.دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشتۀ قبلی گذرانده است ، با برنامۀ رشتۀ جدید تطبیق دهد و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

شمول آیین نامه به دورۀ کارشناسی ارشد پیوسته

ماده32: دانشجوی دورۀ  کارشناسی ارشد پیوسته، درطول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دورۀ کارشناسی (135 تا140) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی ، پروژه و پایان نامه که در برنامۀ مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.

                                                                                                            <<بالای صفحه>>

          

                                          مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 

 

مرخصی تحصیلی:

  ماده33: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک  نیمسال  و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.(1)

1- در صورت درخواست دانشجو جهت مرخصی طبق ماده 34 و موافقت دانشگاه دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت آن نیمسال می باشد.در صورتی که دانشجو پس از حذف اضافه تا پایان آن نیمسال درخواست مرخصی یا حذف ترم نماید شهریه ثابت و متغیر وی مسترد نخواهد شد.بخشنامه 24/1/2454وزارت به تاریخ 78/6/26

 تبصره ک مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.(1)

1- با توجه به مصوبه جلسۀ 397 مورخ 19/4/79 شورا یعالی برنامه ریزی ( مادران شاغل به تحصیل، در تمام رشته های دانشگاهی و در کلیۀ مقاطع تحصیلی، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان، ( علاوه بر مرخصی مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصیلی، استفاده کنند.)

ماده 34: تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به ادارۀ آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصرۀ1: ادارۀ آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل :

ماده35: ترک تحصیل بدونن کسب اجازه از دانشکدۀ محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شودو دانشجوی منصرف از تحصیل ، حق ادامۀ تحصیل ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل خود را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. و در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی دانشجو محسوب می شود.

ماده36: دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به ادارۀ آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصلۀ یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شودو دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.(1)

پس از ثبت نام نهایی چنانچه دانشجویی تا قبل از حذف و اضافه ، انصراف دائم نماید فقط شهریه متغیر وی مسترد خواهد شد لکن پس از گذشت 2 هفته از اغاز نیمسال تحصیلی( پس از حذف و اضافه) شهریه ثابت و متغیر مسترد نخواهد شد(بخشنامه 24/1/2454 به تاریخ 78/6/27)معاونت آموزشی وزارت

تبصره2: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیۀ تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، عمل کند.

تبصره3: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.

ماده37: دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه ، به خارج از کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دورۀ تحصیل ،تا4 سال دیگر نیز از مرخصی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.   

                                                                                                         <<بالای صفحه>>

                                                                                                                                                                                                 انتقال

 

تعریف انتقال

ماده38: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده39: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

1-   شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-   معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3-   ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد، به تایید مراجع ذی ربط.

تبصره1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره3: در موارد استثنائی که دانشگاه تشخیص می دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشدو شوهر او نیز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان ( محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره4: به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل، کمیته ای در معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شود. این کمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران، سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند.

ماده40: انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع ، به شرط موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد، بلامانع است.

ماده41: انتقال از دوره های شبانه به روزانه ، از دانشگاه پیام نور ب دانشگاههای حضوری ( اعم از روزانه و شبانه)و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن ، با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی:

ماده42: انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه، صورت می گیرد. و این ضوابط توسط دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

ماده43:انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت می گیرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است.(ضمیمه3)

ماده44: دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده45: دانشگاه مبدأ، در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مکلف است، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.

در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.

ماده46:در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفت می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است، بر عهدۀ دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره:تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینأ در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.

ماده47:مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود. و در مدرک، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه مبدأ و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده48: انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

 

                                                                                                        <<بالای صفحه>>

 

 

                                                                 دانشجوی مهمان

 

ماده49:در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.

ماده50:مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده51:مهمان شدن دانشحو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده52:هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی ، یا دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک دانشگاه ، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان ( چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تکدرس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوزکند.

تبصره: انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تکدرس و چه به صورت تمام وقت، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده53: واحدهایی را که دانشجوی مهمان در دانشگاه دیگر می گذراند، کارنامه او پس  از بررسی گروه آموزشی مربوطه در کارنامه تحصیلی دانشجو در دانشگاه مبدأ ثبت و نمرات آنها در محایبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده54: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.

 

                                                                                                      <<بالای صفحه>>    

          

                                                                    تغییر رشته

 

ماده55: دانشجو در طول دوران تحصیل د رمقطع کاردانی و کارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یگ رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

1-   ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-  2 - حداقل1/6 و حداکثر واحدهای دوره را گذرانده

3- نمرۀ آزمون ورودی متقاضی از نمرۀ آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده و در سهمیه و رشته مورد تقاضا در   همان سال کمتر نباشد.

4- با توج به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره1: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیۀ شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.

تبصره2: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به احراز شرایط مربوط است.

تبصره3:دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده56:تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت می گیرد. در غیر این صورت، فقط از مقطع بالاتر به پایینتر، امکان پذیر است.

ماده57:در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به  رشته قبلی را ندارد.

تبصره:اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در موقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

ماده58:دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره1:دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این حال، چنانچه میانگین کل واحدهای پذرفته نشده او کمتر از 12 باشد، جمعأ به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشتۀ جدید منظور می شود.

تبصره2: در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده، دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

تغییر رشتۀ اضطراری

ماده59:چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دورۀ تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای دیگر گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان  بهره گیری کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشتۀ دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، تغیییررشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 ( به استثنای بند1) و ماده 57 معف خواهد بود.

تبصره:در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته ها یگروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد.کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آموزشی دیگر تصمیم می گیرد.

ماده60:دانشجویان دورۀ دکترای پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازیو دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، که به دلایلی از تحصیل در دورۀ مربوط منع شده اند، در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و یا احتساب واحدهایی که گذرانده اند، م یتوانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی، تغییر رشته دهندو پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده، در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.

تبصره:در صورتی که دانشگاه مبدأ فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو حسب المورد به معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند تا دانشجورا در یکی از دانشگاههای دیگر جایابی نماید.

ماده61:متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم ، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده62: تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است در این حال برای اینگونه دانشجویان، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.

                                                                                                          <<بالای صفحه>>

                                           

                                                           پذیرش واحدهای درسی

 

ماده63: معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلأ در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تححصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است.

       1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشتۀ جدید باشد.

1. دانشجویان مهمان شهریۀ ثابت را به مؤسسه مبدأ و شهریه متغیر را به مؤسسه  مقصد می پردازند.                                     

 2.دانشجویان در صورت انتقال دائم به سایر دانشگاهها باید شهریۀ ثابت و متغیر یک نیمسال کامل تا   سقف 16 واحد را بپردازند.

3.شهریه ثابت ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است                     (بخشنامه شماره   24/1/2454 به تاریخ 78/6/26  ) معاونت آموزشی وزارت

 2- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

 3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامۀ مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

 4- محتوای آموزشی دروس گذرانده شدۀ دانشجو با دروس رشتۀ جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمرۀ هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

تبصره1:معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

تبصره2:نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبۀ میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبۀ میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره3:به ازای هر20 واحد از دروس پذیرفته شده توسط دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.(1)

1- به ازاء هر یک واحد درسی پذیرفته شده دانشجو موظف به پرداخت5% شهریۀ ثابت نیمسال می باشد. بخشنامه شماره 24/1/2454 به تاریخ 78/6/27   معاونت آموزشی وزارت

 

                                                                                                           <<بالای صفحه>>

 

 

                                                             فراغت از تحصیل

 

ماده 64:دانشجویی که کلیۀ واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامۀ مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره1 : تاریخ فراغت از تحصیل ، روزی است که آخرین نمرۀ دانشجو توسط استاد به ادارۀ آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

تبصره2: با توجه به تبصرۀ1 و رعایت دقیق مادۀ 24 ضرورت دارد، هردانشگاه در هر نیمسال ، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن فراهم سازد.

ماده65:میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دورۀ تحصیل ، باید حداقل12 باشد، تا در رشتۀ تحصیلی خود بر حسب مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا20 واحد درسی از درسهایی که با نمرۀ کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دورۀ کاردانی ) و 2 نیمسال تحصیلی در ( دورۀ کارشناسی) مجددأ انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید.

در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامۀ دانشجو ثبت و در محاسبۀ میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

  دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتیکه مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس مادۀ 30 و تبصرۀ آن می تواند با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

                                                                                                           << بالای صفحه>>

 

 

جدول شهریۀ ثابت و متغیر دانشگاه ها و همچنین مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی

 

5-3)جدول شهریۀ ثابت هرنیمسال تحصیلی  دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی برای سال تحصیلی 89-1388 در مقاطع کاردانی و کارشناسی ( به ریال)

بند الف) شامل: دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی : دانشکده اصول الدین، دانشکده علوم حدیث( شهر ری)، دانشکده معارف قرآنی( اصفهان)، دانشگاه امام رضا(ع)- (مشهد)، دانشگاه باقرالعلوم(ع) (قم)، دانشگاه شیخ بهایی( اصفهان)، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم و فنون مازندران(بابل)، دانشگاه مفید (قم)، و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -غیر انتفاعی  پژوهش صنایع ایران ( قزوین)، خیام (مشهد) ، رجاء ( قزوین)، سجاد( مشهد)، شمال ( آمل)، شهید اشرفی اصفهانی( اصفهان)، عبدالرحمن صوفی رازی ( زنجان) ، علامه محدث نوری(ره) (نور) و نبی اکرم (ص)- (تبریز)

بند ب) شامل: سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی

 

نوع مؤسسه آموزش عالی

غیر دولتی - غیرانتفاعی

مقطع تحصیلی

گروه آموزشی

علوم انسانی

علوم پایه

فنی مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی

هنر

(( بند الف))

کاردانی

000/210/1

000/276/1

000/595/1

000/375/1

000/540/1

کارشناسی

000/375/1

000/430/1

000/870/1

000/540/1

000/760/1

(( بند ب))

کاردانی

000/155/1

000/210/1

000/540/1

000/320/1

000/485/1

کارشناسی

000/320/1

000/375/1

000/760/1

000/485/1

000/705/1

                                                                                                                 

                                                                                                            <<بالای صفحه>>