راهنمای تلفن های دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)شماره تلفن دانشگاه :۳۸۰۴۱ ( ۰۵۱ )

راهنمای تلفن ها
پردیس اسرار بر روی نقشه
پردیس رضوان بر روی نقشه
پردیس غدیر بر روی نقشه
نام نام خانوادگی سمت واحد تلفن داخلی
{{ x.groupName }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.semat}} {{ r.groupName}} {{ r.telNumber }}