سامانه کیهان
سامانه پویا
پست الکترونیک
اتوماسیون تغذیه
راهنمای تلفن ها
مدیریت اکانت اینترنت
دریافت فایل

اخبار و اطلاعیه های معاونتآرشیو اخبار

اطلاعیه های رفاهیآرشیو اطلاعیه ها

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }}[معرفی]
سمت: {{ r.semat}}
شماره داخلی: {{ r.telNumber }}