نمایه استادان و پژوهشگران امام رضا (ع)

اعضای هیئت علمی

پژوهشگران و خادمیاران علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ها

{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
‌‌
آقای مهرداد جلالی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشیار -گروه مهندسی کامپیوتر
آقای جواد محبی نجم آباد دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر استادیار -گروه مهندسی کامپیوتر
آقای حسن شاکری دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر استادیار -گروه مهندسی کامپیوتر
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
‌‌
آقای محمدرضا غلامپور دکتری تخصصی حقوق استادیار -گروه حقوق
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
‌‌
آقای هادی رحیم زاده دکتری تخصصی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
‌‌
آقای مهدی صالحی دکتری تخصصی حسابداری دانشیار -گروه حسابداری
آقای مهدی مرادی دکتری تخصصی حسابداری استاد -گروه حسابداری
آقای سید محمود موسوی شیری دکتری تخصصی حسابداری دانشیار -گروه حسابداری
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
{{ r.gTitle + " " +r.firstName + " " + r.lastName }} {{ r.eduCert+" "+r.eduMajor}} {{ r.level}} - {{ r.groupName}} تلفن : {{ r.telNumber }} ایمیل: {{ r.email }}
‌‌
خانم زهرا علیزاده بیرجندی دکتری تخصصی روانشناسی گروه روانشناسی
خانم اعظم زرقانی دکتری تخصصی روانشناسی گروه روانشناسی
آقای حمید ذوالفقاری دکتری تخصصی روانشناسی گروه روانشناسی
خانم زهرا حسین زاده ملکی دکتری تخصصی روانشناسی گروه روانشناسی

پژوهشگران و خادمیاران علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی گروه آموزشی
نعمت الله فیروزی سمت:سرپرست گروه دکتری الهیات و معارف اسلامی
حمیدرضا نویدی مهر سمت:سرپرست گروه دکتری زبان و ادبیات فارسی
ایمان قلندریان سمت:سرپرست گروه دکتری معماری و شهرسازی اسلامی
فروغ حیرانی استادیار دکتری حسابداری
امیر غفوریان استادیار دکتری حسابداری
اسفندیار ملکیان   دکتری حسابداری
حسین فرحی   دکتری حقوق
سید مرتضی کامل نواب دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد حقوق
سید احمد موذن علوی   دکتری حقوق
علی اکبر عصارنیا   دکتری روانشناسی
شراره سادات سرسرابی استادیار دکتری زبان انگلیسی
کاظم یوسفی استادیار دکتری زبان انگلیسی
مهدی صالحی   دانشجوی دکتری علوم پایه
امیر صبور باقرزاده   فوق دکتری علوم پایه
آتنا جلالی مجاهد   دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر
حسین دانش مهر   دکتری مدیریت
محمد مظهری   دکتری مدیریت
موسی مهدوی   دکتری مدیریت
علیرضا برازش مربی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
محمد مهدی بیانی   دکتری الهیات و معارف اسلامی
ابوالحسن حسین زاده جاغرق   دکتری الهیات و معارف اسلامی
محمد علی شیخ الاسلامی   دکتری الهیات و معارف اسلامی
نسرین علم مهرجردی   دکتری الهیات و معارف اسلامی
محمد هادی مصدقی حقیقی   دکتری الهیات و معارف اسلامی
محمدرضا رضوان طلب دانشیار دکتری الهیات و معارف اسلامی
ریحانه سادات رئیس الساداتی _ کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
هدی اصلانی   دکتری مهندسی پزشکی
ابراهیم دانشی فر استادیار   مهندسی پزشکی
امین درخشان   دکتری مهندسی پزشکی
محمدرضا پورجعفر استاد دکتری معماری و شهرسازی اسلامی
حمیدرضا صارمی استادیار دکتری معماری و شهرسازی اسلامی
علی سروش